วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2553 เข้ารับการอบรม Open Source Software  สำหรับภาพนี้ เรียนเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2553  โดยโปรแกรม GIMP ชื่อภาพ ดอกบัวเวียนวน

Advertisements